شماره تماس برای سفارش: 091217735490919476164402155816832

جعبه پیتزا با چاپ اختصاصی

جعبه های پیتزای تک نفره با چاپ اختصاصی 500 عدد به بالا پذیرفته میشود که قیمت این جعبه ها با چاپ تک رنگ 500 عدد 850 تومن میباشد و در تیراژ 1000 عدد قیمت به 800 تومن تغییر میکند در ضمن هزینه کلیشه 60/000 تومن میباشد که در هر تیراژی این قیمت ثابت میباشد و لازم به ذکر هست که تیراژ چاپ اختصاصی از هزار عدد به بالا قیمت به صورت تفاهمی میباشد

[mkd_image_slider type=”arrows” images=”3442″]

جعبه پیتزا تک نفره خام اماده

[mkd_interactive_image animate_image_on_hover=”yes” add_checkmark=”yes” left_offset=”” top_offset=”جعبه پیتزا خام” link=”http://www.digijabeh.ir/wp-content/uploads/2019/01/جعبه-پیتزا-خام-1.png” image=”3434″]

تک نفره خام  (100 عددی)

طول:  23

عرض:23

ارتفاع: 3.5

770تومن

[mkd_interactive_image animate_image_on_hover=”yes” add_checkmark=”yes” left_offset=”” top_offset=”جعبه پیتزا خام” link=”http://www.digijabeh.ir/wp-content/uploads/2019/01/جعبه-پیتزا-خام-1.png” image=”3434″]

تک نفره خام  (200عددی)

طول:  23

عرض:23

ارتفاع: 3.5

750تومن

[mkd_interactive_image animate_image_on_hover=”yes” add_checkmark=”yes” left_offset=”” top_offset=”جعبه پیتزا خام” link=”http://www.digijabeh.ir/wp-content/uploads/2019/01/جعبه-پیتزا-خام-1.png” image=”3434″]

تک نفره خام  (500عددی)

طول:  23

عرض:23

ارتفاع: 3.5

730تومن

[mkd_interactive_image animate_image_on_hover=”yes” add_checkmark=”yes” left_offset=”” top_offset=”جعبه پیتزا خام” link=”http://www.digijabeh.ir/wp-content/uploads/2019/01/جعبه-پیتزا-خام-1.png” image=”3434″]

تک نفره خام  (1000عددی)

طول: 23.5

عرض:23.5

ارتفاع: 4

700تومن

جعبه پیتزا تک نفره تک رنگ اماده

[mkd_interactive_image animate_image_on_hover=”yes” add_checkmark=”yes” left_offset=”” top_offset=”” link=”http://www.digijabeh.ir/wp-content/uploads/2019/01/جعبه-پیتزا-تک-رنگ.png” image=”3437″]

تک نفره تک رنگ (100 عددی)

طول:  23

عرض:23

ارتفاع: 3.5

830تومن

[mkd_interactive_image animate_image_on_hover=”yes” add_checkmark=”yes” left_offset=”” top_offset=”” link=”http://www.digijabeh.ir/wp-content/uploads/2019/01/جعبه-پیتزا-تک-رنگ.png” image=”3437″]

تک نفره تک رنگ (200عددی)

طول:  23

عرض:23

ارتفاع: 3.5

810تومن

[mkd_interactive_image animate_image_on_hover=”yes” add_checkmark=”yes” left_offset=”” top_offset=”” link=”http://www.digijabeh.ir/wp-content/uploads/2019/01/جعبه-پیتزا-تک-رنگ.png” image=”3437″]

تک نفره تک رنگ (500عددی)

طول:  23

عرض:23

ارتفاع: 3.5

790 تومن

[mkd_interactive_image animate_image_on_hover=”yes” add_checkmark=”yes” left_offset=”” top_offset=”” link=”http://www.digijabeh.ir/wp-content/uploads/2019/01/جعبه-پیتزا-تک-رنگ.png” image=”3437″]

تک نفره تک رنگ (1000عددی)

طول:  23

عرض:23

ارتفاع: 3.5

760تومن

جعبه پیتزا تک نفره دورنگ اماده

[mkd_interactive_image animate_image_on_hover=”yes” add_checkmark=”yes” left_offset=”” top_offset=”” link=”http://www.digijabeh.ir/wp-content/uploads/2019/01/جعبه-پیتزا-دو-رنگ.png” image=”3439″]

تک نفره دو رنگ (100 عددی)

طول:  23

عرض:23

ارتفاع: 3.5

910تومن

[mkd_interactive_image animate_image_on_hover=”yes” add_checkmark=”yes” left_offset=”” top_offset=”” link=”http://www.digijabeh.ir/wp-content/uploads/2019/01/جعبه-پیتزا-دو-رنگ.png” image=”3439″]

تک نفره دو رنگ (200عددی)

طول:  23

عرض:23

ارتفاع: 3.5

890تومن

[mkd_interactive_image animate_image_on_hover=”yes” add_checkmark=”yes” left_offset=”” top_offset=”” link=”http://www.digijabeh.ir/wp-content/uploads/2019/01/جعبه-پیتزا-دو-رنگ.png” image=”3439″]

تک نفره دو رنگ (500عددی)

طول:  23

عرض:23

ارتفاع: 3.5

880تومن

[mkd_interactive_image animate_image_on_hover=”yes” add_checkmark=”yes” left_offset=”” top_offset=”” link=”http://www.digijabeh.ir/wp-content/uploads/2019/01/جعبه-پیتزا-دو-رنگ.png” image=”3439″]

تک نفره دو رنگ (1000عددی)

طول:  23

عرض:23

ارتفاع: 3.5

840تومن

جعبه پیتزا تک نفره چهار رنگ اماده

[mkd_interactive_image animate_image_on_hover=”yes” add_checkmark=”yes” left_offset=”” top_offset=”” link=”http://www.digijabeh.ir/wp-content/uploads/2019/01/جعبه-پیتزا-چهار-رنگ.png” image=”3441″]

تک نفره چهار رنگ (100 عددی)

طول:  23

عرض:23

ارتفاع: 3.5

980تومن

[mkd_interactive_image animate_image_on_hover=”yes” add_checkmark=”yes” left_offset=”” top_offset=”” link=”http://www.digijabeh.ir/wp-content/uploads/2019/01/جعبه-پیتزا-چهار-رنگ.png” image=”3441″]

تک نفره چهار رنگ (200عددی)

طول:  23

عرض:23

ارتفاع: 3.5

960تومن

[mkd_interactive_image animate_image_on_hover=”yes” add_checkmark=”yes” left_offset=”” top_offset=”” link=”http://www.digijabeh.ir/wp-content/uploads/2019/01/جعبه-پیتزا-چهار-رنگ.png” image=”3441″]

تک نفره چهار رنگ (500عددی)

طول:  23

عرض:23

ارتفاع: 3.5

940تومن

[mkd_interactive_image animate_image_on_hover=”yes” add_checkmark=”yes” left_offset=”” top_offset=”” link=”http://www.digijabeh.ir/wp-content/uploads/2019/01/جعبه-پیتزا-چهار-رنگ.png” image=”3441″]

تک نفره چهار رنگ (1000 عددی)

طول:  23

عرض:23

ارتفاع: 3.5

920تومن

بازگشت به بالا